Szukasz czegoś?

Polityka prywatności

Autor:

Advice & Consulting DEZI Ltd. (zwana w dalszej części Dezi.pl)  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta  i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do Dezi.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.dezi.pl/?polityka-prywatnosci,145

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Dezi.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do dezi.pl oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Dezi.pl.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów nalezacych do dezi.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do dezi.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwalaDezi.pl zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Dezi.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługe klienta przejmuje eCard. W tym przypadku tylko system eCard zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze eCard znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

Niezapowiedziane Wiadomości

Dezi.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Dezi.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Dezi.pl

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Dezi.pl.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Dezi.pl przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Dezi.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Dezi.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez MBC nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Dezi.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do Dezi.pl.

W przypadku pytań proszę pisać:
biuro@dezi.pl

Wyłączenie Odpowiedzialności

Stworzyłem Dezi.pl, aby pomagać czytelnikom osiągnąć sukces w biznesie. Mimo, że prezentuję praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co daję. Porady, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Zawarte na www.dezi.pl moje własne artykuły i artykuły gości zawsze zgadzają się z moją opinią i opinią właśnie są.

Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z moją własną.

Dezi.pl oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładam sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie mogę odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Wstęp

25 maja 2018r. obowiązywać zacznie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE (Rozporządzenie).

Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, telefonicznego, pisemnego z Advice & Consulting Dezi Ltd jednak zależy nam, abyście Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Advice & Consulting Dezi Ltd z siedzibą w Londynie Nr Rejestrowy: 7294025. Flat 9 Orford Court , Osbourne Road , Dartford, Kent , DA2 6RG

Dbamy o to, aby powierzone nam dane były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie odbywało się w sposób jasny, rzetelny oraz zgodny z przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.

Informujemy, że Advice & Consulting Dezi Ltd wyznaczyła inspektora danych osobowych, o którym mowa w art. 37-39 RODO. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją swoich praw można kontaktować się z nim, kierując korespondencję na adres siedziby Advice & Consulting Dezi Ltd lub adres e-mail: biuro@dezi.pl.

Dlaczego i jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane przetwarzamy w następujących celach:

1) podjęcia na Państwa żądanie wszelkich działań zmierzających do zawarcia i/lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia),

2) marketingu i promocji produktów oferowanych przez Advice & Consulting Dezi Ltd (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),

3) wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia). Cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.:

a) art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 1858);

b) art. 8b ust. 3 w zw. Z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);

c) art. 86 § 1 i 2 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 139 poz. 926).

4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzebny wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),

5) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

6) w określonym celu, na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach inne niż wyżej wymienione (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia) pod warunkiem wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie swoich danych. Treść zgody będzie precyzyjnie określać cel przetwarzania tych danych.

Informujemy, że we wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowywania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań. W przypadku zamiaru rozpoczęcia wykorzystywania danych w celu profilowania, zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie oddzielnej zgody na taki sposób wykorzystania danych.

Jakie dane zbieramy, przechowujemy oraz przetwarzamy

Większość pozyskiwanych oraz przetwarzanych przez nas danych to ogólnodostępne informacje dostępne w publicznych rejestrach takich jak Krajowy Rejestr Sądowy czy CEiDG. Dane te, mogą być wykorzystywane w celu realizacji zapisów umów bez dodatkowej zgody (art. 23 Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

Ponadto do zawarcia oraz wykonania umowy, niezbędne jest podanie następujących danych:

1) numerów dokumentów tożsamości osób reprezentujących podmiot gospodarczy lub numeru PESEL i adresu zamieszkania w przypadku gdy umowa zawierana jest z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

2) adresu e-mail niezbędnego do poprawnego świadczenia przez nas usług, w szczególności informowania o odebranej w Państwa imieniu korespondencji,

3) imion i nazwisk osób upoważnionych do odbioru przesyłek z naszych oddziałów,

4) adresu korespondencyjnego służącego kontaktom pomiędzy Advice & Consulting Dezi Ltd i Państwem.

Dodatkowo, możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy jednak są przydatne w procesie realizacji zapisów umowy i wykonywania naszych obowiązków, takie jak kontaktowy numer telefoniczny, dodatkowe adresy email itp.

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Państwa danych. Jest to nieunikniona konsekwencja realizacji zapisów umowy z których Państwo korzystają, wynikająca przede wszystkim ze zleconej nam obsługi korespondencji przychodzącej. Dane pozyskane w ten sposób podlegają takiej samej ochronie jak powierzone nam przez Państwa bezpośrednio, przy czym dane te nie są przetwarzane ani nie są wykorzystywane w żadnym celu.

W czasie trwania umowy, mogą Państwo dodatkowo np. zamówić usługi nieobjęte dotąd umową. Jeżeli będzie to wymagało wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych.

Przechowywanie i udostępnianie danych

Przez jaki czas przechowujemy dane

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj.:

1. w zakresie realizacji umowy zawartej przez Państwa z Advice & Consulting Dezi Ltd przez okres do czasu jej zakończenia, a po tym czasie:

a. przez okres wymagany przez przepisy prawa np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;

b. przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Advice & Consulting Dezi Ltd (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń).

2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Advice & Consulting Dezi Ltd w związku z prowadzeniem działalności prawnej,

3. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Advice & Consulting Dezi Ltd, stanowiących podstawę takiego przetwarzania,

4. w zakresie wyrażonych zgód – do czasu ich wycofania.

Udostępnianie danych

Państwa dane możemy udostępnić:

1. Organom Państwowym (np. Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Komornikom) – na podstawie stosownych wezwań,

2. podmiotom, które przetwarzają Państwa dane w imieniu Advice & Consulting Dezi Ltd na podstawie zawartej z Advice & Consulting Dezi Ltd umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Mogą to być m.in.: informatycy, firmy archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe, księgowe i płatnicze, firmy hostingowe itp.,

3. zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są udostępnienia, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty nabywające wierzytelności itp.).

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej i europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię). W przypadku konieczności przekazania danych poza EOG, przekazanie to nastąpi wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać będą przepisy prawa. Do takiego przekazania dojdzie tylko w sytuacji, kiedy państwo trzecie zapewni odpowiednią ochronę Państwa danych osobowych. O takiej sytuacji zostaną Państwo poinformowani drogą mailową lub telefoniczną.

W przypadku konieczności przekazania Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego, które nie zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony, wystąpimy do Państwa o wyrażenia zgody na takie przekazanie, informując uprzednio o ryzyku związanym z takim przekazaniem (art. 40 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

Prawo do dostępu i poprawiania danych

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

1.  prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych (art. 15 Rozporządzenia),

2. prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie (art. 16 Rozporządzenia),

3. prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy w dalszym ciągu przetwarzali Państwa dane osobowe (art. 17 Rozporządzenia),

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – mogą Państwo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, przy czym, w przypadku ograniczenia przetwarzania do poziomu uniemożliwiającego prawidłowe wykonanie Umowy, Advice & Consulting Dezi Ltd nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tej przyczyny (art. 18 Rozporządzenia),

5. prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”) dane osobowe dotyczące Państwa, w których posiadaniu jesteśmy. Uprawnienie dotyczy wyłącznie danych, które posiadamy w formie elektronicznej. W przypadku danych, które posiadamy wyłącznie w formie papierowej mogą Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),

6. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie udzielonych zgód (art. 7 ust. 3 Rozporządzenia),

7. prawo do wniesienia sprzeciwu – niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych okolicznościach mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny (art. 21 Rozporządzenia). W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy mogli już przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Informacja o dobrowolności podania danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Advice & Consulting Dezi Ltd, podanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy. Samo podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Advice & Consulting Dezi Ltd.

Informacja o zmianie celów przetwarzania danych przez administratora

Jeżeli Advice & Consulting Dezi Ltd zdecyduje się przetwarzać Państwa dane w celu innym niż cel, w którym zostały one zebrane, przed takim przetwarzaniem poinformujemy Państwa o tym fakcie oraz udzielimy wszelkich informacji. Przysługuje Państwu prawo odmowy zmiany celu przetwarzania danych.

Zgody

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone cele wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych. Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać.

Jeżeli wyrażą Państwo zgodne na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać cel ich przetwarzania.

Zgoda będzie stosowana wyłącznie w określonym w niej celu.

Realizacja praw

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:

  • wysyłając e-mail na adres biuro@dezi.pl,
  • telefonicznie pod numerem 500 300 788
  • wysyłając na adres korespondencyjny: Advice & Consulting Dezi Ltd, Flat 9 Orford Court , Osbourne Road , Dartford, Kent , DA2 6RG

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Stworzyłem Dezi.pl aby pomóc Ci znaleźć drogę do osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Jak nie dać się okradać i zadbać o przyszłość?

Gdzie wysłać Ebooka?

O Mnie

Witaj, nazywam się Paweł Kurnik i jestem degustatorem życia. Każdy dzień jest dla mnie wyzwaniem i szansą na jeszcze lepsze jutro. Czytaj Więcej »

Polub nas na Facebooku

Projekty

Sigma Partner
TaxCoin.io
Dezi.pl
taxelit.com

Najnowsze Wpisy

Myślacy człowiek liczy się z tym, że „dobrze już było”.

Jakby spojrzeć z pewnej perspektywy, to w tak krótkim czasie, tak wiele się zdarzyło że trudno ...

Archiwum