Szukasz czegoś?

Regulamin

Autor:

Zasady

REGULAMIN KONKURSU

Dezi.pl -Jesteśmy Skuteczni – zarabiaj 10 tys miesięcznie ! „

zwany dalej „Regulaminem”

Pobierz regulamin PDF

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Dezi.pl -Jesteśmy Skuteczni – zarabiaj 10 tys miesięcznie !” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Advice & Consulting Dezi Ltd ; Lismore House ; 28B Wilton Road Berkshire Reading, RG30 2SS Great Britain (dalej „Organizator”).

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

4. Organizator przeprowadza Konkurs dostępny w poprzez system CRM

5. Regulamin Konkursu dostępny jest podczas trwania konkursu oraz w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym: www.dezi.pl oraz www.pawelkurnik.pl

6. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będą przedstawiciele Organizatora.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie może brać udział osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, przebywająca lub zameldowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na obywatelstwo, spełnia warunki wskazane w niniejszym Regulaminie.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby działające na zlecenie Organizatora Konkursu w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodziny wszystkich wymienionych wcześniej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

3. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia następujących czynności łącznie:

a. zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu,

b. Rejestracja w systemie Dezi.pl jako Partner, Klient lub potencjalny Klient ( Osoba podaje dane wymagane w Formularzu)

4. Osoba, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych w ust. 3 powyżej jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej „Uczestnik”). Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego treść.

5. Konkurs trwa od dnia 01.12.2013r. godz. 12:00 do dnia 31.03.2013r. godz. 12:00.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczania i usuwania z Konkursu Uczestników, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości podanych danych, w szczególności Danych rekomendowanych Klientów i Partnerów sprzedaży lub w przypadku stwierdzenia innych nieprawidłowości, w tym naruszenia niniejszego Regulaminu lub praw osób trzecich.

7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim, a po jego zakończeniu także odmówić wydania nagrody w odniesieniu do Uczestnika, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działanie sprzeczne z niniejszym Regulaminem, w szczególności manipulowanie wynikami Konkursu lub naruszenie praw autorskich.

§ 3. ZASADY

1. Konkurs składa się z dwóch rodzajów nagród (etapów) . Nagrody tygodniowe ( pierwszy etap) i nagrody Główne Każdy ( drugi etap). Uczestnik może wziąć udział w jednym lub w obu etapach.

2. Etap pierwszy to gra o nagrody tygodniowe – pendrive lub kalendarz 2014r

a. Warunkiem wzięcia udziału w Etapie Pierwszym jest zaproszenie Potencjalnych Klientów. Wygrywa ta osoba która będzie miała największą ilość potencjalnych klientów zaproszonych poprzez Panel CRM. Do kwalifikacji liczą się tylko osoby które wypełniły Kwestionariusz rejestracyjny i potwierdziły dane mailem.

b. Etap ten jest powtarzany co tydzień ( ogłoszenie wyników najpóźniej w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca )

3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Etapie Pierwszym wielokrotnie podczas trwania całego konkursu.

4. Etap drugi to gra o Nagrody Główne ( por. §5)

a. Warunkiem wzięcia udziału w Etapie Drugim jest dokonanie w ramach Serwisu Dezi.pl rejestracji minimum 3 ciu klientów poprzez bezpośrednią rekomendację oraz spełnienie Warunków Regulaminu ( por. §5)

§ 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. O wyborze dotyczącym przyznania nagród zdecyduje Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora.

2. Organizator przyzna osobne nagrody w Etapie Pierwszym oraz w Etapie Drugim.

3. Etap Pierwszy:

a. w każdym tygodniu Komisja Konkursowa, spośród wszystkich Uczestników Etapu Pierwszego i przyzna im Nagrody wskazane w § 5 Regulaminu.

b. w każdym tygodniu trwania Konkursu Organizator przyzna 1 taką nagrodę.

c. Najpóźniej każdy pierwszy poniedziałek miesiąca podczas trwania Konkursu nastąpi ogłoszenie laureata Nagród Etapu Pierwszego.

4. Etap Drugi:

a. w każdym miesiącu Komisja Konkursowa, spośród wszystkich uczestników przedstawi pierwszych trzech kandydatów do Nagrody Głównej którzy będą mieli najlepsze w danym miesiącu wyniki.

b. Na koniec Trwania Konkursu czyli 31.03.2014 r Organizator przyzna jedną Nagrodę Główną jednej osobie która spełni warunki w danej kategorii (§ 5 ). Jeśli na dzień zakończenia konkursu u minimum jednego rekomendowanego klienta trwają sprawy rejestracji jego firmy to nagroda jest wstrzymana aż do podpisania umowy księgowej i do opłaty pierwszego abinamentu.

5. Lista zwycięzców Nagród Głównych oraz Nagród Etapu Pierwszego będzie aktualizowana na Stronie Konkursowej w zakładce Konkurs: https://www.pawelkurnik.pl/konkurs

6. O wygranej każdy Uczestnik zostanie powiadomiony droga elektroniczną w ciągu 7 dni od dnia opublikowania zwycięzców na Stronie Konkursowej.

7. Każdy ze zwycięzców w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wiadomości e- mail zawierającej informację o wygranej oraz prośbę o podanie danych teleadresowych w przesłanym formularzu jest obowiązany przesłać go na adres: konkurs@dezi.pl.

8. Nieprzesłanie formularza zgodnie z postanowieniem ust. 7lub nie podanie, którejkolwiek z informacji wymaganych w formularzu skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.

§ 5. NAGRODY

1. Nagrodami Pierwszego Etapu są:

 • pendrive Kingston 4GB o wartości 23 zł lub Kalendarz książkowy A4 Menager 2014 o wartości 27 zł Nagrody Cotygodniowe: Nagrodę otrzyma każdy kto w tygodniu zaprosi największą ilość potencjalnych klientów poprzez Panel CRM. Do kwalifikacji liczą się tylko osoby które wypełniły Kwestionariusz rejestracyjny i potwierdziły dane mailem.

2. Nagrodami Głównymi Etapu Drugiego przyznanymi w/g kategorii są:

a. 1 kategoria -REJESTRACJA KLIENTÓW BEZPOŚREDNICH ( minim 700 zł stałego wynagrodzenia)

Główna nagroda – 11-calowy MacBook Air o wartości 4399 zł

Warunek otrzymania nagrody to: MacBook Air otrzyma każdy, kto zarekomenduje skutecznie 10ciu klientów bezpośrednio na Pakiet nr3 czyli  Założenie firmy w UK i oddziału w Polsce w postaci niezależnej Sp. z o.o.(Rekomendacja skuteczna jest wówczas kiedy Klient złożył dokumenty i opłacił minimum jeden abonament)

b. 2 kategoria -PRZEKAZANE POLECENIA ( wynagrodzenie stałe minim 210 zł)

iPad o wartoścoi 1 699,00 zł otrzyma każdy kto w dwupoziomowej strukturze ma minimum 6-ciu klientów skutecznie zarekomendowanych na Pakiet nr3 czyli  Założenie firmy w UK i oddziału w Polsce w postaci niezależnej Sp. z o.o.(Rekomendacja skuteczna jest wówczas kiedy Klient złożył dokumenty i opłacił minimum jeden abonament). W tym bezpośrednio minimum 3-ech (Co znaczy określenie: na pierwszym i drugim poziomie? To znaczy że „osoba przeze mnie rekomendowana (I poziom) zarekomendowała kolejnej osobie (II poziom)” )

c. 3 kategoria -KONWERSJA STRUKTURY ( wynagrodzenie stałe minim 140 zł)

iPod Touch o wartosci 1049 zł otrzyma każdy, kto w całej strukturze niezależnie od ilości poziomów zdobędzie 8-miu klientów skutecznie zarekomendowanych na Pakiet nr3 – czyli  Założenie firmy w UK i oddziału w Polsce w postaci niezależnej Sp. z o.o.(Rekomendacja skuteczna jest wówczas kiedy Klient złożył dokumenty i opłacił minimum jeden abonament). Warunek to bezpośrednio minimum 2-uch poleconych.

d. 4 kategoria -STRUKTURA PARTNERÓW

Zewnętrzny dysk o pojemności 500 GB otrzyma osoba, która stworzy największą sieć wzajemnych rekomendacji. Nagrodę dostanie osoba niezależnie od ilości klientów skutecznie zarekomendowanych w całej strukturze wzajemnych poleceń. Liczy się tylko ilość wzajemnie poleconych osób przy czym liczba poziomów jest nieograniczona. Warunek: Pod uwagę są brane osoby, które wzięły udział w całym darmowym szkoleniu dla Partnerów: „Jak zarobiać z Dezi.pl 10 tys zł miesięcznie”

3. Nagrody nie mogą być wymienione na inne lub na ich równowartość pieniężną.

4. Zwycięzcom nie przysługuje przeniesienie praw z wygranej nagrody na osoby trzecie.

5. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

6. Nagrody będą przesyłane do Zwycięzców pocztą kurierską lub Pocztą Polską po dokonaniu weryfikacji danych adresowych, na koszt Organizatora w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Uczestników Konkursu. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych, koniecznych do przekazania Nagród. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji, podanego przez Uczestników, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiających prawidłowe przekazanie Uczestnikom nagród.

8. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika nagród, w terminie wskazanym przez kuriera, pomimo poinformowania Uczestnika o fakcie ich przyznania, o losie nagród rozstrzyga Organizator.

9. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej Nagrody, tj. równowartość 11,11% wartości Nagrody, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku. Przed wydaniem Nagród Organizator pobierze od zdobywcy Nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z nagrodą dodatkową, o której mowa powyżej.

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Advice & Consulting Dezi Ltd, Lismore House ; 28B Wilton Road Berkshire Reading, RG30 2SS Great Britain

2. Dane osobowe Uczestników zostaną wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu, ustalenia laureatów Konkursu oraz realizacji praw do Nagród oraz po wyrażeniu zgody przez Uczestnika, w celach marketingowych.

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem oraz działalnoscią Advice & Consulting Dezi Ltd w celach marketingowych, sprawozdawczością podatkową i księgową.

4. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z pó n. zm.).

5. Podanie danych przez osoby wybrane przez Komisję Konkursową jako Zwycięzcy Konkursu ma charakter dobrowolny. Zwycięzcom Konkursu przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez Organizatora. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać bezpośrednio na adres mailowy:konkurs@dezi.pl

6. Zwycięzcy Konkursu zgadzają się na wykorzystanie zebranych danych dla celów związanych ze sprawozdawczością podatkową i księgową oraz potrzeb kontaktów, w przedmiocie przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu lub indywidualnego komunikowania się w związku z Konkursem.

7. Zwycięzca głównej nagrody udzieli wywiadu dla Firmy Advice & Consulting Dezi Ltd. Wywiad może być nagrywany kamerą lub w postaci nagrania Mp3, jak również w postaci Artykułu na Blogu pawelkurnik.pl

§ 7. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą być zgłaszane pisemnie najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, tj. do dnia 05 kwietnia 2012 r., na adres Organizatora.

2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na podany wyżej adres.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.

4. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 30 dni od dnia przesłania przez Reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Za dzień przesłania uważa się datę wysłania przez Reklamującego listu poleconego zawierającego zgłoszenie reklamacyjne.

5. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres Reklamującego.

6. Po wyczerpaniu postępowania, określonego w niniejszym paragrafie, wszelkie spory mogą być rozpatrywane wyłącznie na drodze postępowania sądowego przez właściwe polskie sądy powszechne.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, inne niż leżące po jego stronie, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, w szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą których Uczestnik bierze udział w Konkursie oraz sposobu ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci, za pośrednictwem których są wysyłane maile.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu o którym mowa w § 2, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji wyników, wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu Uczestnika Konkursu.

5. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych jak również poprzez wykorzystanie oprogramowania, które nie jest wymienione w zastrzeżeniach Organizatora jako wymaganego do wzięcia udziału w konkursie, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia usunąć Uczestnika. Usuniecie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem Uczestnika w Konkursie. Informacje w przedmiocie usuniętych Uczestników zostaną dzielone wyłącznie na ich wyra ną prośbę skierowaną na adres mailowy: konkurs@dezi.pl

6. Wszelkie zgłoszenia naruszenia Regulaminu przez Uczestników Konkursu należy kierować na adres: konkurs@dezi.pl

7. Udział Uczestnika w Konkursie nie stanowi podstawy żądania przez niego jakiegokolwiek wynagrodzenia

a. Nie dotyczy to wynagrodzenia które jest wypłacane prowizyjne od każdej comiesięcznej wpłaty abonamentu klienta. Jeśli klient nie dokona zapłaty abonamentu w określonym terminie, prowizja od tego klienta nie zostanie wypłacona. ( zob warunki umowy Partnerskiej)

8. W przypadku zmiany danych Uczestnika, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie. Skutki braku informacji o zmianie danych obciążają Uczestnika, § 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

9. Wszystkie koszty związane z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

11. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

13. Organizator zastrzega następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Strony Internetowej: przeglądarka internetowa Internet

Explorer co najmniej w wersji 8.0, FireFox co najmniej w wersji 2.0, Opera co najmniej w wersji 9.5, Safari w wersji co najmniej 2.0, Plugin Multimedialny Macromedia Flash 10 , komputer klasy PC Intel CoreDuo min. 2GHz, 1GB RAM, Windows w wersji minimum XP.

Feedback

1

  Jak nie dać się okradać i zadbać o przyszłość?

  Gdzie wysłać Ebooka?

  O Mnie

  Witaj, nazywam się Paweł Kurnik i jestem degustatorem życia. Każdy dzień jest dla mnie wyzwaniem i szansą na jeszcze lepsze jutro. Czytaj Więcej »

  Polub nas na Facebooku

  Projekty

  Sigma Partner
  TaxCoin.io
  Dezi.pl
  taxelit.com

  Najnowsze Wpisy

  Myślacy człowiek liczy się z tym, że „dobrze już było”.

  Jakby spojrzeć z pewnej perspektywy, to w tak krótkim czasie, tak wiele się zdarzyło że trudno ...

  Archiwum